WOJEWÓDZKI PROGRAM
DLA KOBIET OCZEKUJĄCYCH DZIECKA
W WOJEWÓDZTWIE TARNOBRZESKIM W 1997 ROKU

 

„Życiu Tak!"

 

W trosce o nasze dzieci

 

Szanowni Państwo!

Przekazujemy państwu - ludziom dobrej woli, Wojewódzki Program dla Kobiet Oczekujących Dziecka.
Program zawiera podstawowe zadania i warunki ich realizacji. Przesłaniem programu jest zintegrowanie działań licznych instytucji i organizacji, których powinnością lub wyborem jest służba człowiekowi. Postępowanie ludzi nie jest wolne od błędów i niewłaściwych wyborów. Brak doświadczenia i kierowanie się w postępowaniu emocjami najbardziej komplikuje życie ludziom młodym. W takich okolicznościach nieoceniona jest rola rodziny.
Oparcie rodziny na trwałej miłości, wzajemnym szacunku i odpowiedzialności jest gwarancja jej pomyślnego bytu, a w konsekwencji prawidłowych relacji społecznych.
Uczyńmy zatem wszystko aby wiedza o programie sprzyjającym hasłu „Życiu Tak" dotarła do największej grupy kobiet ale też mężczyzn.
Apelujmy o odpowiedzialność i bądźmy odpowiedzialni.


Paweł Stawowy
Wojewoda Tarnobrzeski

 

 

WOJEWÓDZKI PROGRAM DLA KOBIET OCZEKUJĄCYCH DZIECKA
W WOJEWÓDZTWIE TARNOBRZESKIM W 1997 ROKU.

Treść:

Wprowadzenie.
Uwagi ogólne.
Podstawowe cele programu.
Podstawowe strategie programu.
Realizacja zadań.
Niezbędne warunki do realizacji Wojewódzkiego Programu.


I. Wprowadzenie

W przyjętym przez polskie społeczeństwo systemie wartości, rodzina zajmuje najważniejsze miejsce. Funkcjonowanie rodzin polskich napotyka jednak na szereg trudności, które wynikają z istniejącej sytuacji społecznej. Składają się na nią zmieniające się warunki życia, częściej w kierunku ich pogarszania się (mniejsze dochody, problem bezrobocia, trudności mieszkaniowe młodych małżeństw) oraz przemiany kulturowe (zanikanie rodziny tradycyjnej, wielopokoleniowej). Negatywne skutki powyższych zjawisk znajdują oddźwięk w funkcjonowaniu jednostek i mogą sprzyjać pojawianiu się kryzysów rodziny. Wyrazem ich są obserwowane często zaburzenia więzi małżeńskiej i rodzinnej, narastanie zjawisk patologii społecznej (narkomania młodocianych, przestępczość nieletnich, alkoholizm) oraz pojawiające się zagrożenia zdrowotne wynikające z nieekologicznego, często antyzdrowotnego stylu życia.
Zagadnienie prawidłowego funkcjonowania rodziny i jej zdrowia leży jak najbardziej w interesie całego społeczeństwa.

II. Uwagi ogólne

Pomoc w rozwiązywaniu problemów i trudności jakie napotykają kobiety oczekujące dziecka powinna być ważnym zadaniem dla administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz organizacji pozarządowych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia działających na terenie województwa.
Konieczne jest przyznanie priorytetu dla działań służących zwiększeniu szacunku dla macierzyństwa.

III. Podstawowe cele programu

1. Kreowanie pozytywnych postaw wobec małżeństwa i rodzicielstwa.
2. Wzrost szacunku dla macierzyństwa.
3. Wyeliminowanie tzw. aborcji.
4. Upowszechnianie problematyki zdrowia rodziny.
5. Szeroko pojęta działalność w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa.

IV. Podstawowe strategie programu

1. Kreowanie pozytywnych postaw wobec małżeństwa i rodzicielstwa.

- Przygotowanie młodzieży do dobrego „startu w małżeństwo" przez wyrobienie właściwych poglądów na jego podstawy, początek, przebieg, prawa i obowiązki oraz wzajemnej odpowiedzialności.
- Program działań zmierzających do zwiększenia świadomości i odpowiedzialności.
Programy:
a/ Szkoły Podstawowe:
- program „Życie i miłość" Wandy Papis wraz z kompletem pomocy dydaktycznych oraz podręcznikami dla nauczycieli i uczniów,
- program „Wędrując ku dorosłości" Teresy Król, dla klas starszych szkoły podstawowej,
- program „W poszukiwaniu wartości" Prof. dr hab. Krystyny Ostrowskiej,
- program „Wychowanie do miłości" Marii Kwiek wraz z kompletem podręczników dla nauczycieli, rodziców i uczniów,
b/ Szkoły średnie:
- program „Zanim wybierzesz" autorstwa M. W. Grabowskich, A. M. Niemyskich i M. P. Wołochowicz.
Realizacje programów w czasie lekcji „Wiedza o życiu seksualnym człowieka" i lekcji wychowawczych.
Szkolenia:
a/ nauczycieli i pedagogów - do realizacji w/w programów.
Realizacja Kuratorium we współpracy z Instytutem Teologicznym w Sandomierzu.
b/ pielęgniarek i położnych środowiskowych: w Zakładach Opieki Zdrowotnej i w Gminnych Zakładach Opieki Zdrowotnej - w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa, we współpracy z Zakładem Zdrowia Rodziny Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, organizacjami pozarządowymi (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa).

2. Wzrost szacunku dla macierzyństwa.

- Kształtowanie pozytywnych postaw lekarzy, pielęgniarek i położnych do macierzyństwa, do kobiety w ciąży i dziecka poczętego.
- Upowszechnianie wiedzy na temat życia dziecka w okresie prenatalnym.
- Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej lepszej opieki prenatalnej, rodzinnych porodów, ekologicznego karmienia piersią, ekologicznych metod rozpoznawania płodności oraz upowszechnienia informacji na te tematy.
- Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
- Samorządy lokalne podejmą uchwały zmniejszające lub znoszące podatki lokalne dla rodzin wielodzietnych.
- Samorządy lokalne podejmą uchwały wprowadzające lokalny zasiłek za urodzenie dziecka.

3. Wyeliminowanie tzw. aborcji.

- Koordynacja żądań Instytucji Wojewody i ich jednostek organizacyjnych określonych w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych na rzecz kobiet oczekujących dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc społeczna:
Wojewódzki Zespól Pomocy Społecznej i jednostki podporządkowane,
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i jednostki podporządkowane.
Opieka zdrowotna:
Wydział Zdrowia,
Zakłady Opieki Zdrowotnej,
Gminne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
Oświata i wychowanie:
Kuratorium Oświaty i Wychowania i jednostki podporządkowane,
Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne,
Dom Małego Dziecka w Stalowej Woli,
Domy Dziecka.
- Doskonalenie systemu opieki zdrowotnej obejmującej opiekę prenatalna, promocji rodzinnych porodów, ekologicznego karmienia piersią, ekologicznych metod rozpoznawania płodności oraz upowszechnienia informacji na te tematy.
- Kształtowanie opinii publicznej poprzez rzetelne informowanie społeczeństwa o istniejących zagrożeniach związanych z pornografia, antykoncepcja, aborcja i eutanazja, wykorzystując lokalne środki masowego przekazu.
- Popularyzacja i promocja prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz pro zdrowotnych stylów życia.
- Opracowanie i realizacja programu zmierzającego do zwiększenia świadomości i odpowiedzialności rodzicielskiej.
- Opracowanie informatora dla kobiet oczekujących dziecka i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz opracowanie schematu pomocy dla tych kobiet.

4. Upowszechnianie problematyki zdrowia rodziny.

- Zwiększenie stanu świadomości (wiedzy o zdrowiu) i kultury zdrowotnej rodziny, zwłaszcza orientacji pro zdrowotnej młodego pokolenia.
- Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa rodzin dotyczącego realizacji potrzeb zdrowotnych poprzez przeciwdziałanie powstawaniu barier finansowych umożliwiających korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.
- Umożliwienie rodzicom uzyskania wiedzy o rozwoju i potrzebach psychicznych dziecka oraz umiejętność stymulowania i wspierania tego rozwoju, zapoznawać z zasadami funkcjonowania rodziny i tworzenia dla swych dzieci wzorców osobowych oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.
- Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej rodzin oraz działań w zakresie promocji zdrowej rodziny.
- Stworzenie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia rodziny.

5. Szeroko pojęta działalność w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa.

- Otwarcie Poradni Naturalnego Planowania Rodziny we wszystkich ZOZ - ach, prowadzonych przez położne i pielęgniarki z dyplomami Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny wydane przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
Realizacja żądań przez dyrektorów ZOZ - ów we współpracy z Zakładem Zdrowia Rodziny Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, Towarzystwem Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Wojewódzkim Ośrodkiem Organizacji Ekonomiki i Ochrony Zdrowia w Tarnobrzegu.
- Zorganizowanie we wszystkich szpitalach szkól dla rodziców oczekujących dziecka oraz dążenie do tego by oddziały położnicze były przyjazne dziecku.

V. Realizacja zadań

1. Profilaktyka.

- Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej lepszej opieki prenatalnej, rodzinnych porodów, ekologicznego karmienia piersią, ekologicznych metod rozpoznawania płodności oraz upowszechnienia informacji na te tematy.
- Upowszechnianie wiedzy na temat życia dziecka w okresie prenatalnym.
- Kształtowanie pozytywnych postaw lekarzy, pielęgniarek i położnych do macierzyństwa, do kobiety w ciąży i dziecka poczętego.
- Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie NPR.
- Utworzenie Wojewódzkiego Punktu Konsultacyjnego dla Kobiet z Zespołem Poaborcyjnym.

2. Opieka Zdrowotna.

- W bieżącym roku zostaną zorganizowane szkolenia pielęgniarek i położnych z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa z Gminnych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
- W bieżącym roku zostaną zorganizowane w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, Opatowie, Staszowie, Nowej Dębie, Stalowej Woli Szkoły dla Rodziców Oczekujących Dziecka.
- Do końca czerwca br. zostaną utworzone Poradnie Naturalnego Planowania Rodziny w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, Opatowie, Nowej Dębie, Stalowej Woli.
- Do końca bieżącego roku zostaną utworzone Poradnie Naturalnego Planowania Rodziny w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Staszowie i Nisku.
- Do końca bieżącego roku zostaną przeszkolone dwie pielęgniarki i/lub położne ze wszystkich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w zakresie ekologicznego karmienia piersią.
- Po przeszkoleniu pielęgniarek i położnych zostaną utworzone Poradnie Laktacyjne.
- Rozwój poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia w rodzinie, a w szczególności: rodzinne, psychologiczne, antytytoniowe, antyalkoholowe.

3. Opieka Społeczna.

- Rozpowszechnienie rzetelnych informacji o uprawnieniach, zasiłkach i świadczeniach przysługujących kobietom w ciąży, matkom, ojcom oraz ich dzieciom oraz informacji dotyczących instytucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, społecznych, a także zajmujących się sprawami przysposobienia.
- Realizacja ustawowych działań.
- Dostarczyć środowiskowego oraz instytucjonalnego wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i emocjonalnej.

4. Oświata.

- Realizacja programów przygotowujących do odpowiedzialnego wychowania do życia w rodzinie:
a/ Szkoły podstawowe:
- program „Życie i miłość" Wandy Papis,
- program „Wędrując ku dorosłości" Teresy Król, dla klas starszych szkoły podstawowej,
- program „W poszukiwaniu wartości" Prof. dr hab. Krystyny Ostrowskiej,
- program „Wychowanie do miłości" Marii Kwiek,
b/ Szkoły średnie:
- program „Zanim wybierzesz" autorstwa M. W. Grabowskich, A. M. Niemyskich i M. P. Wołochowicz,
- włączyć do programu szkolnego edukacje zdrowotna.

5. Krajowy Ośrodek Socjalno - Szkoleniowy dla Kobiet w Gorzycach.

- Realizacja żądań statutowych.
- Kształcenie osób zajmujących się wychowaniem, opieka, nauczaniem, resocjalizacja, zarządzaniem i organizacja pracy oraz wypoczynku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

6. Współpraca ze stowarzyszeniami pozarządowymi.

- Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi „Oratorium" w Stalowej Woli:
a/ organizowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, wielodzietnych i patologicznych;
b/ organizowanie wypoczynku zimowego i letniego oraz akcji typu: „Mikołaj", Dzień Dziecka itp.;
c/ prowadzenie i wspieranie działań o charakterze pro zdrowotnym w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
- Katolicka Specjalistyczna Poradnia Życia Rodziny w Sandomierzu:
a/ pomoc świadczą pedagog, psycholodzy, lekarz ginekolog, Diecezjalna Instruktorka Poradnictwa Rodzinnego, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin;
- Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Oddział w Tarnobrzegu:
Celem Towarzystwa jest wychowywanie do życia w rodzinie przez propagowanie oparcia współżycia małżeńskiego na trwałej miłości dwojga ludzi oraz ich wzajemnym szacunku i odpowiedzialności oraz przygotowywanie dzieci i młodzieży do przyszłych zadań związanych z małżeństwem i rodzicielstwem. Od chwili powstania TOR aktywnie uczestniczy w promowaniu i nauczaniu nowoczesnych metod naturalnego planowania rodziny, które są zgodne z normami moralnymi, nie szkodzą zdrowiu, sprzyjają rozwojowi dojrzalej osobowości i miłości małżeńskiej; prowadzi szkolenia dla młodzieży, małżeństw, nauczycieli i pracowników służby zdrowia;

7. Współpraca administracji rządowej i samorządowej w realizacji programu.

- Stwarzanie warunków prawnych i ekonomicznych, a w razie sytuacji kryzysowej rodzin zapewnienie wsparcia umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie rodziny.
- Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie organizacji czasu wolnego dla rodzin.
- Usprawnienie systemu rozdziału środków niezbędnych do wdrażania programów edukacji zdrowotnej oraz programów prorodzinnych na poziomie lokalnym i wojewódzkim.
- Wspieranie projektów i działań dotyczących promocji zdrowia opartych na środowiskowym podejściu: „Zdrowe Miasto", „Zdrowa Gmina", „Zdrowy Dom".

8. Współpraca ze środkami masowego przekazu.

- Promocja zdrowia rodziny w audycjach radiowych i w prasie lokalnej.
- Upowszechnianie informacji o uprawnieniach, zasiłkach i świadczeniach przysługujących kobietom w ciąży, matkom, ojcom oraz ich dzieciom oraz informacji dotyczących instytucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, społecznych, a także zajmujących się sprawami przysposobienia - w audycjach radiowych i w prasie lokalnej.
- Nasilić w środkach masowego przekazu edukacje w zakresie zdrowych stylów życia z naciskiem na kontrole własnego zdrowia oraz wskazywaniem sposobów zmiany stylu życia i radzenia sobie z głównymi przyczynami zagrożenia zdrowia.

VI. Warunki realizacji programu.

Skuteczność realizacji tak szerokiego programu wymaga zapewnienia określonych warunków, w tym szczególnie:
- upowszechnienie celów i żądań programu „Życiu Tak" w całym społeczeństwie przez środki masowego przekazu oraz przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjnych,
- opracowanie szczegółowych programów i harmonogramu działań przez wszystkich uczestników realizacji programu i zapewnienie odpowiednich środków finansowych w swoich budżetach przez jednostki odpowiedzialne za realizacje żądań wynikających z tego programu,
- zapewnienie środków na wdrażanie Programu na poziomie gminy i województwa,
- powołanie przez Wojewodę, w ramach posiadanych środków pełnomocnika lub koordynatora ds. realizacji Wojewódzkiego Programu dla Kobiet Oczekujących Dziecka.

Finansowanie programu.

1. Z budżetu Wojewody w ramach poszczególnych działów.
2. Z budżetów gmin.
3. Ze środków pozabudżetowych.

 
Program opracowali:
Barbara Kłeczek
Pełnomocnik Wojewody Tarnobrzeskiego d/s Rodziny,
Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu,
Dariusz Kłeczek
Senator RP (Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej),
Prezes Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Tarnobrzegu.


Schemat pomocy dla kobiety


Kobieta chcąca dokonać tzw. przerywania ciąży skontaktuje się z:

1. Gabinetem lekarskim.
2. Szpitalem, Poradnia, Ośrodkiem Zdrowia.
3. Telefonem Zaufania.
4. Wydziałem Zdrowia.
5. Wojewoda.
6. Szkoła.
7. Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej.
8. Inne.

Kontakt z zespołem służącym pomocą kobiecie.
Skład zespołu: lekarz, prawnik, psycholog, położna.

Decyzja kobiety.

1. Krajowy Ośrodek Socjalno Szkoleniowy dla Kobiet w Gorzycach.
2. Dom Samotnej Matki.
3. Rodzina i pomoc materialna i/lub rzeczowa

Poród

1. Dziecko pozostaje w rodzinie, opieka lekarska i pomoc materialna.
2. Dziecko zostaje do adopcji.
3. Dziecko trafia do rodziny zastępczej.
4. Przeciwdziałania oddaniu dziecka do Domu Dziecka.

Jeśli adopcja - to załatwienie procedury adopcyjnej dokonuje Dyrektor Krajowego Ośrodka Socjalno - Szkoleniowego dla Kobiet w Gorzycach lub Dyrektor Domu Samotnej Matki.

Index

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
Nowoczesne Metody Rozpoznawania Płodności - Naturalne Planowanie Rodziny

Informator dla kobiet oczekujących dziecka a znajdujących się w trudnej sytuacji

 kleczek"at"prolife.pl